Профессиональное снаряжение для дрессировки собак.
Поиск по сайту:
Профессиональное снаряжение для дрессировки собак.
Постанова Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів під час дресирування службових собак

Документ 831-2009-п, редакцiя вiд 29.07.2009, чинний (1 сторiнка)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 липня 2009 р. N 831

Київ

Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

Відповідно до  статті  20  Закону  України  "Про   наркотичні засоби,  психотропні  речовини  і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок   використання   наркотичних   засобів і психотропних  речовин  під  час  дресирування  службових собак для розшуку таких засобів і речовин, що додається.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2009 р. N 831

ПОРЯДОК
використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

1. Цей  Порядок  визначає  механізм  передачі,   перевезення, застосування,  зберігання,  відпуску,  ведення  обліку та знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів  і  психотропних речовин,  що  є речовими доказами (далі - підконтрольні речовини), які вироком,  ухвалою чи постановою  суду  або  постановою  органу дізнання,   слідчого,   прокурора  про  закриття  справи  вирішено передати органам,  установам,  закладам Держприкордонслужби,  МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких речовин (далі - уповноважені органи).

2. До підконтрольних речовин належать  рослини,  включені  до таблиці  I  переліку  наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від  6  травня  2000  р.  N  770  ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України,  2000  р.,  N  19,  ст.  789),  та  наркотичні  засоби  і психотропні  речовини,  включені  до  таблиць II і III зазначеного переліку.

3. Уповноваженими органами є:

  • органи охорони державного кордону і  Кінологічний  навчальний центр Держприкордонслужби;
  • головні управління,  управління  МВС  в Автономній Республіці Крим,  областях,  мм.  Києві  та  Севастополі,   на   залізничному транспорті;
  • головні управління   СБУ   в  Автономній  Республіці  Крим  і м. Києві, управління СБУ в областях, м. Севастополі;
  • навчальні заклади МВС і СБУ;
  • митниці, зокрема   регіональні,   та    Кінологічний    центр Держмитслужби.

4. Уповноважений  орган  повинен мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності,  передбаченої Законом  України  "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

5. Обсяг    річної    потреби    уповноваженого    органу   в підконтрольних      речовинах       затверджує       Адміністрація Держприкордонслужби,  МВС,  СБУ  та Держмитслужби за його запитом,
який надсилається до 1 грудня року, що передує року їх отримання.

Зазначений обсяг визначається виходячи  з  норм  використання підконтрольних  речовин  у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік,  які затверджуються спільним наказом  Адміністрації Держприкордонслужби, МВС, СБУ і Держмитслужби.

6. Для  отримання  підконтрольних речовин уповноважені органи надсилають органові досудового  слідства  або  дізнання  запит  за формою згідно з додатком 1.

Підконтрольні речовини передаються уповноваженому органові на безоплатній основі  у  присутності  не  менш  як  двох  визначених керівником  органу  досудового  слідства або дізнання працівників, про що складається акт у трьох  примірниках  за  формою  згідно  з додатком 2.

Перший примірник   акта   залишається   в  органі  досудового слідства або дізнання, решта надсилаються Комітетові з контролю за наркотиками та уповноваженому органові, який отримав підконтрольні речовини.

Порядок передачі та  перевезення  підконтрольних  речовин  до уповноважених     органів    затверджується    спільним    наказом Адміністрації Держприкордонслужби, МВС, СБУ і Держмитслужби.

7. Підконтрольні речовини беруться на облік в  уповноваженому органі в день передачі.

8. Підконтрольні  речовини  застосовуються  для  виготовлення уповноваженим органом  навчальних   зразків   зазначених   речовин (далі - навчальний зразок).

З метою  встановлення  ідентичності  переданих підконтрольних речовин і навчальних  зразків  для  кожної  партії  таких  речовин виготовляється    контрольний    зразок,   який   зберігається   в
уповноваженому органі.

9. Зразки   виготовляються   у   присутності   комісії,    що утворюється  наказом  керівника  уповноваженого  органу  у  складі заступника  керівника,  відповідальної  за  облік   і   зберігання підконтрольних речовин особи та інших посадових осіб такого органу (далі - комісія).

Результати виготовлення зразків оформляються актом за  формою згідно з додатком 3.

10. Зразки  упаковуються  з  метою запобігання їх псуванню чи викраденню.

Паковання зразків   повинно   містити   ярлик,    на    якому зазначаються   номер   зразка,   найменування  органу,  який  його виготовив,  найменування і  вага  (нетто,  брутто)  підконтрольної речовини,  вид терезів (механічні, електронні), число, місяць, рік виготовлення зразка,  реєстраційний номер переданих підконтрольних речовин згідно з журналом обліку, строк придатності зразка, підпис голови комісії. На ярлику паковання проставляється печатка органу, який виготовив зразок.

11. Навчальні  зразки  підлягають перепакуванню у присутності комісії не  рідше  одного  разу  на  рік  з  метою  збереження  їх запахових властивостей.

Для визначення   обсягу   втрат   підконтрольних   речовин  у результаті їх осідання на внутрішніх стінках  паковання  навчальні зразки   зважуються   до   і   після   перепакування.   Результати перепакування оформляються актом за формою згідно з додатком 4.

12. Порядок виготовлення,  упакування зразків,  перепакування навчальних  зразків  та  встановлення  ідентичності підконтрольних речовин і навчальних зразків,  зокрема у разі їх перепакування або знищення,  визначається  Адміністрацією Держприкордонслужби,  МВС, СБУ і Держмитслужбою.

13. Відпуск  навчальних   зразків   структурним   підрозділам уповноваженого  органу (далі - структурний підрозділ) здійснюється за наказом його керівника.

14. Керівник    уповноваженого    органу    визначає    осіб, відповідальних   за   ведення  обліку,  зберігання  підконтрольних речовин і зразків.

15. Підконтрольні речовини і зразки зберігаються у  замкнених вогнетривких  сейфах  або  металевих  шафах  в окремому приміщенні (кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог.

Порядок доступу до приміщень (кімнат),  сейфів  та  металевих шаф,   в   яких  зберігаються  підконтрольні  речовини  і  зразки, визначається керівником уповноваженого органу.

16. Облік підконтрольних речовин і зразків веде уповноважений орган у журналі за формою згідно з додатком 5, а облік відпуску та повернення навчальних зразків - структурний підрозділ у журналі за формою згідно з додатком 6.

Відомості про операції,  пов'язані з передачею, перевезенням, застосуванням,  зберіганням, відпуском та знищенням підконтрольних речовин і зразків в уповноваженому органі,  а також з відпуском та поверненням  навчальних   зразків   у   структурному   підрозділі, вносяться до журналу обліку в день їх проведення. Сторінки журналу обліку  нумеруються,  прошнуровуються,   підписуються   керівником уповноваженого органу та скріплюються печаткою.

17. Особа,  відповідальна  за  ведення  обліку  і  зберігання навчальних зразків у структурному підрозділі,  відпускає зазначені зразки  інспекторам-кінологам  та керівникам занять з дресирування службових  собак  відповідно  до  затвердженого  в   установленому порядку плану такої підготовки.  Після закінчення занять навчальні зразки підлягають поверненню зазначеній особі.

18. Навчальні зразки,  строк придатності яких закінчився, або такі, що втратили свої запахові властивості через вплив фізичних і хімічних факторів,  а також підконтрольні речовини,  що залишилися після  перепакування  на внутрішніх стінках паковання,  підлягають знищенню уповноваженими органами відповідно до Порядку провадження діяльності,  пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  та контролю за  їх  обігом,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 3 червня 2009 р.  N 589 ( 589-2009-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2009  р.,   N   44, ст. 1477).  Контрольний  зразок знищується у такому самому порядку після знищення усієї кількості навчальних зразків,  що належать до однієї партії підконтрольних речовин.

Знищення навчальних    зразків    структурними   підрозділами забороняється.

Додаток 1

до Порядку

___________________________________________________________
      (найменування органу досудового слідства або дізнання,
                        якому надсилається

   ___________________________________________________________
             запит щодо передачі наркотичних засобів
                     чи психотропних речовин

ЗАПИТ N ____
щодо передачі наркотичних засобів
(психотропних речовин), які вилучені
з незаконного обігу

З метою забезпечення дресирування службових собак для розшуку наркотичних   засобів   і   психотропних  речовин  прошу  передати

__________________________________________________________________
            (найменування органу, який надсилає запит
__________________________________________________________________
                щодо отримання наркотичних засобів
__________________________________________________________________
             (психотропних речовин), та його адреса)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

такі наркотичні засоби (психотропні речовини) ___________________________

                                                                                                 (найменування
__________________________________________________________________
                                  наркотичних засобів (психотропних речовин),
__________________________________________________________________
                     які передаються, із зазначенням кількості (ваги) кожного)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

____________________________
       (найменування посади
              керівника органу)

____________________________            ________      ______________________
                                                                                (підпис)                (ініціали та прізвище)
 

____ _______________ 200__ р.

М.П.

Додаток 2

до Порядку

 АКТ
прийняття-передачі наркотичних
засобів (психотропних речовин)

__________________________________________________________________
    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові особи,
__________________________________________________________________
       що приймає наркотичні засоби (психотропні речовини)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

прийняла ____   ______________   200__ р. від ___________________________
                                                                                              (найменування органу
__________________________________________________________________
                дізнання, досудового слідства або суду, який здійснює
__________________________________________________________________
                    зберігання наркотичних засобів (психотропних речовин)
__________________________________________________________________

такі наркотичні засоби і психотропні речовини

Порядковий номер Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини) Одиниця виміру Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речновини) Інформація про пакування та інші відомості Примітка
брутто нетто
             


Прийнято ___________________
                         (найменування
                              посади)

         ___________________    __________  ______________________
                                                               (підпис)              (ініціали та прізвище)

Передано ___________________
                           (найменування
                                 посади)

         ___________________    __________  ______________________
                                                             (підпис)                (ініціали та прізвище)

     У прийнятті-передачі   наркотичних   засобів  і  психотропних речовин також взяли участь:

    ___________________         __________      __________________
                   (посада)                          (підпис)           (ініціали та прізвище)

    ___________________         __________      __________________

    ___________________         __________      __________________
 

Додаток 3

до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ                              

______________________________________
(найменування посади керівника органу)     

_______________________________          
(військове (спеціальне) звання)              

________  ______________________         
(підпис)   (ініціали та прізвище)                    

_______ ____________ 200_ року

АКТ
виготовлення зразків наркотичних
засобів (психотропних речовин)

                 Комісія у складі ____________________________________________
                                                (найменування посади, прізвище, ім'я
_________________________________________________________________
                            та по батькові голови і членів комісії)
_________________________________________________________________

засвідчує факт  виготовлення  ____ ______________ 200___ р.  таких навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)  для використання  під  час дресирування службових собак та контрольних зразків  для   кожної   партії   отриманих   наркотичних   засобів (психотропних речовин)

Порядковий номер зразка (контрольного зразка) Номер наркотичного засобу (психотропної речовини) за журналом обліку Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини) Одиниця виміру Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у зразку
нетто брутто

 

        Для виготовлення зразків використано ________________________
                                                                                    (найменування
__________________________________________________________________
    наркотичних засобів (психотропних речовин) із зазначенням
__________________________________________________________________
   кількості (ваги) кожного, номер реєстрації у журналі обліку)

     Виготовлені зразки опечатано ________________________________
                                                      (найменування органу)

     Голова та  члени  комісії,  що  взяли  участь  у виготовленні зразків

    _______________                ____________________________
           (підпис)                                    (ініціали та прізвище)
    _______________                ____________________________

    _______________                ____________________________
 

            Прийнято
  ____________________________   _______________________
           (підпис особи,                                       (ініціали та прізвище)
   відповідальної за ведення
   обліку і зберігання   зразків
       наркотичних засобів
    (психотропних речовин)

Додаток 4

до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ                             

______________________________________
    (найменування посади керівника органу)    

___________________________________ 
         (військове (спеціальне) звання)            

________ _________________________   
   (підпис)          (ініціали та прізвище)            

  ______  _________________ 200__ року

АКТ
про перепакування зразків наркотичних
засобів (психотропних речовин) та обсяг їх втрати

                   Комісія у складі ____________________________________________
                                                           (найменування посади, прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
                               та по батькові голови, членів комісії та особи,
__________________________________________________________________
                                    відповідальної за ведення обліку
__________________________________________________________________
            і зберігання зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)

засвідчує факт перепакування ___ ______________ 200__  р.  зразків наркотичних   засобів  (психотропних  речовин)  та  підготовку  до знищення паковань,  вилучених з використання,  із залишками  таких засобів і речовин.

Інформація про  наркотичні засоби (психотропні речовини) до перепакування Інформація про  наркотичні засоби (психотропні речовини) після перепакування
Номер зразка згідно з актом його вигото-влення Номер нарко-тичного засобу (психо-тропної речовини) за журналом обліку Наймену- вання нарко-тичного засобу (психо-тропної речовини) Одиниця виміру Кількість (вага) наркотичного засобу (психо-тропної речовини) у зразку Кількість (вага) наркотичного засобу (психо-тропної речовини) у зразку Обсяг втрати наркотичного засобу (психотропної речовини) після перепакування Відомості про підготовленне до знищення паковання із залишками наркотичного засобу (психотропної речовини)
нетто брутто нетто брутто Одиниця виміру Кількість (вага) Одиниця виміру Кількість (вага)
                       

     Перепаковані зразки    наркотичних    засобів   (психотропних речовин),  а  також  пакети,  що  містять  паковання,  вилучене  з використання, опечатані ________________________ ______________________________________.
                                 (найменування органу)

     У перепакуванні зразків та підготовці  використаних  паковань до знищення взяли участь:

    ________________ ____________________________
              (підпис)                        (ініціали та прізвище)
    ________________ ____________________________

    ________________ ____________________________

     Факт прийняття   переупакованих   зразків   і   вилучених   з використання та підготовлених     до     знищення     паковань засвідчую

_____________________________ __________________________
               (підпис особи,                                    (ініціали та прізвище)
       відповідальної за ведення
              обліку і зберігання
       зразків наркотичних засобів
            (психотропних речовин)

Додаток 5

до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів і психотропних речовин,
що використовуються під час дресирування
службових собак для їх розшуку

________________________________________________________________
(найменування органу, установи, закладу МВС,
Держприкордонслужби, Держмитслужби, СБУ, що забезпечує
дресирування службових собак)

Надходження в орган наркотичного засобу (психотропної речовини) Виготовлення навчальних (контрольних) зразків
Поряд- ковий номер нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) Число, місяць, рік переда- чі нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) Найме-нування нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) Одини- ця виміру Найме-нування органу, який передав нарко-тичний засіб (психо-тропну речо- вину) Номер і дата складення акта прийняття-передачі нарко-тиного засобу (психо-тропної речо- вини) Кіль- кість (вага) нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) Номер і дата складення акта виготов- лення зразків нарко-тичних засобів (психо-тропних речовин) Номер контро-льного зразка згідно з актом його виготов- лення Кіль- кість (вага) нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) у кон- троль- ному зразку Номер навчаль- ного зразка згідно з актом його виготов- лення Кількість (вага) нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) у навчаль- ному зразку
                       
Випуск наркотичного засобу (психотропної речовини) структурному підрозділові та його повернення
Найме-нування струк- турного підроз- ділу Номер і дата видання наказу керів- ника органу Номер навча-льного зразка згідно з актом його виготов- лення Кіль- кість (вага) нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) у зразку до відпуску Кіль- кість (вага) нарко-тичного засобу (психо-тропної речо- вини) у зразку після повер- нення
         

Додаток 6

до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку відпуску та повернення навчальних зраків
наркотичних засобів (психотропних речовин),
що використовуються для дресирування службових собак


__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу)

Дата і час відпуску навча-льного зразка нарко-тичного засобу (психо-тропної речовини) Номер зразка згідно з актом його виготов- лення Найме-нування нарко-тичного засобу (психо-тропної речовини) Одиниця виміру Кількість (вага) наркотичного засобу (психотроп- ної речовини) у зразку Відбиток печатки Отримав (підпис, ініціали та прізвище) Відпустив (підпис, ініціали та прізвище) Дата і час повер- нення навча-льного зразка нарко-тичного засобу (психо-тропної речовини) Здав (підпис, ініціали та прізвище) Прийняв (підпис, ініціали та прізвище) Примітка
нетто брутто
                         

Публiкацiї документа:

  • Офіційний вісник України вiд 17.08.2009 - 2009 р., № 60, стор. 25, стаття 2121
  • Урядовий кур'єр вiд 19.08.2009 - № 150
Источник: zakon1.rada.gov.ua

Нравится